hướng dẫn sử dụng

Giao diện tài khoản bao gồm

  • Thông tin cá nhân.
  • Các mã giới thiệu thanh toán chia sẻ dịch vụ đại lý.
  • Thông tin tổng hợp về các dịch vụ đang sử dụng của VO247.

Thông Tin Cá Nhân

Bao gồm các thông tin cá nhân của khách hàng hàng như họ tên, số điện thoại, địa chỉ, mã VO247

Thay đổi mật khẩu

Bước 1: Ở giao diện chi tiết thông tin cá nhân “Click” Đổi mật khẩu

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết bao gồm mật khẩu cũ, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới để thực hiện đổi mật khẩu. (Mật khẩu nằm trong khoảng từ 8 đến 20 kí tự)

Bước 3: Click “Xác Nhận” để hoàn thành đổi mật khẩu.

Chia sẻ lên FaceBook

Ở giao diện chi tiết thông tin cá nhân “Click” Chia Sẻ facebook. Hệ thống sẽ giúp bạn chia sẻ thông tin lên facebook cá nhân một cách nhanh chóng.

Link Chia Sẻ VO247

Link chia sẻ bao gồm mã giới thiệu đại lý của bạn. Click  “Sao Chép” để sao chép đường dẫn. Gửi đường dẫn cho khách hàng mới đăng ký. Hệ thống sẽ tự gán người vay mới thành người vay thuộc hệ thống đại lý quản lí

QR Code Chia Sẻ VO247

Hệ thống sẽ tạo QR Code đại lý của bạn. Người dùng mới quét QR Code sẽ trở thành người vay thuộc ban quản lý

  • Click các “Trạng Thái” của dịch vụ để lọc thông tin.
  • Click “Xem Thêm” để tải thêm nội dung của danh sách.
  • Click “Các mục trong danh Sách” để xem chi tiết nội dung.

Chi tiết nội dung dịch vụ đã sử dụng bên Đại Lý – VO247. Chi tiết thể hiện đầy đủ các nội dung thông tin về giá trị , thời gian khi bạn sử dụng